EU og menneskerettigheder

Den Europæiske Unions traktatgrundlag indeholder artikler om menneskerettigheder, der er juridisk bindende for samtlige medlemmer. Se blandt andet EU-Traktatens artikel 6 om menneske- og frihedsrettigheder:

Artikel 6

  1. Unionen anerkender de rettigheder, friheder og principper, der findes i chartret om grundlæggende rettigheder af 7. december 2000 som tilpasset den 12. december 2007 i Strasbourg, der har samme juridiske værdi som traktaterne.   Chartrets bestemmelser udvider ikke på nogen måde Unionens beføjelser som fastsat i traktaterne. Rettighederne, frihederne og principperne i chartret skal fortolkes i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser i chartrets afsnit VII vedrørende fortolkning og anvendelse af chartret og under behørigt hensyn til de forklaringer, der henvises til i chartret, og som anfører kilderne til disse bestemmelser.
  2. Unionen tiltræder den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Tiltrædelse af denne konvention ændrer ikke Unionens beføjelser som fastsat i traktaterne.
  3. De grundlæggende rettigheder, som de er garanteret ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, udgør generelle principper i EU-retten.

 

Menneskerettigheder er således en integreret del af Den Europæiske Unions traktatgrundlag, og EU-Domstolen inddrager Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Menneskerettighedsdomstolens praksis i EU-sager, der rejser spørgsmål af menneskeretlig karakter.

EU’s charter om grundlæggende rettigheder er med Lissabon-Traktatens ikrafttræden blevet juridisk bindende på traktatniveau, jf. EU-Traktatens artikel 6, stk. 1.

Chartret om grundlæggende rettigheder indeholder en lang række borgerlige, politiske og sociale rettigheder.

Chartret bekræfter en lang række af de rettigheder, som fremgår af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, andre Europarådskonventioner, FN’s konventioner og EUF- og EU-Traktaten. Chartret har således til formål at samle de grundlæggende rettigheder og gøre dem mere tydelige og lettere tilgængelige.

Læs også:

EU’s charter om grundlæggende rettigheder (pdf)

Forklaringer til Chartret om grundlæggende rettigheder (pdf)

Den 15. februar 2007 vedtog Rådet desuden forordning (EF) nr. 168/2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA). Agenturets arbejde består bl.a. i at indsamle og analysere relevante oplysninger og data om grundlæggende rettigheder, forske og afgive udtalelser om tematiske emner samt yde rådgivning til EU’s institutioner om medlemsstater og gøre EU’s borgere mere opmærksomme på deres grundlæggende rettigheder.

Du kan læse mere om FRA på deres hjemmeside.