Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention blev gjort til en del af dansk ret ved lov nr. 285 af 29. april 1992 om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Loven er siden hen ændret flere gange. Den gældende lovtekst findes i lovbekendtgørelse nr. 750 af 19. oktober 1998.

Menneskerettighedskonventionen beskytter menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. De rettigheder, der er indeholdt i konventionen, har karakter af borgerlige og politiske rettigheder. Således beskyttes bl.a.: ret til livet, forbud mod tortur mv., forbud mod slaveri og tvangsarbejde, ret til frihed og sikkerhed, ret til retfærdig rettergang, ingen straf uden hjemmel, ret til respekt for privatliv og familieliv, ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed, ytringsfrihed, forsamlings- og foreningsfrihed, ret til at indgå ægteskab og adgang til effektive retsmidler.

Desuden er der vedtaget en række tillægsprotokoller, der opregner flere rettigheder, herunder beskyttelse af ejendomsret. Disse tillægsprotokoller er blevet tiltrådt af et varierende antal medlemsstater.

Ved tiltrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention forpligter staterne sig til at respektere og sikre de grundlæggende menneskerettigheder over for enhver person inden for deres jurisdiktion.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention kan påberåbes over for danske domstole og forvaltningsmyndigheder, der har en forpligtelse til at anvende konventionen på linje med anden dansk lovgivning.

Desuden giver konventionen mulighed for, at enhver kan klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg med påstand om, at en medlemsstat har krænket de rettigheder, som er beskyttet af konventionen.

Læs mere om klageadgangen under punktet 'Sådan klager du'.