Justitsministeriets Forskningspulje

Justitsministeriets Forskningspulje

Der kan ansøges om midler til forskningsprojekter inden for Justitsministeriets område, jf. den nedenstående angivelse af prioriteringer. Forskningspuljen er i 2018 på i alt 900.000 kroner.

Der kan ansøges løbende, og der anvendes ikke særskilte ansøgningsskemaer. Ansøgningen bør dog omfatte en udførlig beskrivelse af projektets sigte, metode, data m.v. Til budget anvendes følgende skabelon.

Ansøgningen inkl. bilag sendes til:

Justitsministeriets Forskningskontor, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, e-mail [email protected]

 

Prioritering af forskningsbevillinger

Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg har besluttet, at følgende retningslinier bør gælde for bevillinger fra Justitsministeriets Forskningspulje:

1) Den højeste prioritet gives til forskning og evaluering i forbindelse med lovforberedende arbejde, lovændringer og forsøgsvirksomhed inden for Justitsministeriets område. Ønsket om at styrke forskningen inden for Justitsministeriets område udspringer i høj grad af behovet for at få en forskningsbaseret viden på netop disse områder, herunder ikke mindst viden om betydningen af lovændringer. Det er derfor naturligt, at det er denne form for forskning, der især søges fremmet gennem bevillinger m.v.

2) Andenprioritet gives forskning i mere almene, aktuelle problemstillinger, som knytter sig til den politiske debat, eller som er af grundlæggende betydning for det felt, Justitsministeriet dækker. Udvalget og ministeriet må primært søge at stimulere universitetsforskere og andre til at påtage sig disse opgaver og sekundært sikre, at forskningen gennemføres som rekvireret forskning.

Med henblik på at stimulere de studerendes interesse for forskning og for Justitsministeriets fagområde er det endvidere besluttet, at studenterprojekter kan støttes med mindre beløb. Det forudsætter, at projekterne vedrører emner, som er af interesse for Justitsministeriet, at projekterne iøvrigt er af en karakter, som en mindre forskningstrænet kan forventes at få udbytte af, og at vedkommende superviseres af en etableret forsker.

Der bevilges ikke midler til bogudgivelser, til rejser og studieophold og til afholdelse af konferencer o.lign. Som hovedregel bevilges der endvidere ikke midler til frikøb og til honorering af konsulenter.

 

Retningslinier for udbetaling af midler fra Justitsministeriets Forskningspulje

Personer, som får bevilget midler fra forskningspuljen, vil modtage en standardskrivelse med retningslinier for, hvorledes midler udbetales og administreres, med vilkår for oppebørsel af løn, for indlevering af regnskab og rapport m.v.

 

Projektrapporter og resuméer

I menuen til højre er der et link til de rapporter m.v., som bevillinger fra Justitsministeriets Forskningspulje er resulteret i.