Forhåndsgodkendelse

Kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager på advokatområdet overgår den 1. januar 2016 fra Justitsministeriet til Civilstyrelsen. Fra den 1. januar 2016 skal alle ansøgninger og øvrig post i konkrete sager på advokatområdet sendes til Civilstyrelsen.

 

Ansøgning om forhåndsgodkendelse

Efter retsplejelovens § 119, stk. 4, kan justitsministeren træffe afgørelse om, at virksomhed i andre juridiske stillinger end advokatfuldmægtigstillinger eller juridiske stillinger ved domstolene eller anklagemyndigheden helt eller delvist kan medregnes i den praktiske juridiske virksomhed, der kræves for at blive beskikket som advokat.

Til brug for ansøgning om forhåndsgodkendelse af andre juridiske stillinger indsendes følgende:

  • Dokumentation for den eller de ansættelser som ønskes godkendt. Dokumentationen kan bestå af udtalelse fra arbejdsgiver eller kopi af ansættelsesaftale og opsigelse. Det skal fremgå af dokumentationen, om ansøgeren har været ansat i en juridisk stilling. Dokumentationen skal endvidere indeholde nøjagtig angivelse af ansættelsesperioden, samt om ansættelsen har været på fuld tid eller deltid. Ved deltidsansættelse skal det ugentlige timeantal angives.
  • Kopi af beviser for bestået dansk juridisk bachelor- og kandidateksamen, hvor ansøgerens CPR-nummer fremgår. Det skal endvidere fremgå, hvilken eksakt dato ansøgeren er blevet kandidat.

Kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager på advokatområdet overgår den 1. januar 2016 fra Justitsministeriet til Civilstyrelsen. Der henvises i den forbindelse til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 11201 af 8. december 2015. Der må derfor forventes længere sagsbehandlingstid omkring årsskiftet. Det bemærkes, at Justitsministeriet og Civilstyrelsen holder lukket mellem jul og nytår, dvs. fra den 23. december 2015 til den 3. januar 2016.

Fra den 1. januar 2016 skal alle ansøgninger og øvrig post i konkrete sager på advokatområdet sendes til Civilstyrelsen. Indtil 1. januar 2016 skal al post som hidtil sendes til Justitsministeriet.

 

Civilstyrelsens kontaktoplysninger:

Civilstyrelsen

Toldboden 2, 2. sal

8800 Viborg

Telefon 33 92 33 34

www.civilstyrelsen.dk