Erhvervelse af sekundærbolig

*** OBS *** OBS *** OBS ***
Civilstyrelsen overtager med virkning fra den 9. juli 2018 kompetencen til bl.a. at træffe afgørelse i konkrete ansøgningssager efter erhvervelsesloven. Det betyder, at fra og med den 9. juli 2018 skal ansøgninger om tilladelse til at erhverve fast ejendom fra personer, der ikke har fast bopæl i Danmark, og henvendelser herom rettes til Civilstyrelsen.

*** OBS *** OBS *** OBS ***

 

Efter erhvervelseslovens § 1, stk. 1, kan personer, der ikke har bopæl i Danmark, og som heller ikke tidligere har haft bopæl her i landet i et tidsrum af i alt 5 år, således kun erhverve adkomst til fast ejendom her i landet med Justitsministeriets tilladelse.

Alle personer, der er omfattet af erhvervelseslovens § 1, stk. 1, uanset nationalitet, skal have Justitsministeriets tilladelse til at erhverve en sekundærbolig i Danmark. En sådan tilladelse gives efter praksis, hvis ansøgeren har en særlig tilknytning til Danmark.

Som eksempler på de tilknytningsmomenter, der indgår i den samlede bedømmelse af, om tilladelse til erhvervelse af fritidsejendom kan gives, kan bl.a. nævnes:

  • Tidligere ophold i Danmark,
  • særlig familiemæssig tilknytning til Danmark, og
  • særlig sproglig eller kulturel tilknytning til Danmark.

Efter Justitsministeriets praksis meddeles der som udgangspunkt kun tilladelse til erhvervelse af én sekundærbolig.

Tidligere ophold i Danmark

Efter Justitsministeriets praksis lægges hovedvægten af tilknytningsvurderingen på, om ansøgeren regelmæssigt igennem en længere periode har holdt en væsentlig del af sine ferier i Danmark. Mens 25 ferieophold af en uges varighed over en periode på 25 år eller mere som altovervejende hovedregel i sig selv vil være udtryk for en særlig tilknytning til Danmark, vil der kun helt undtagelsesvist anses at foreligge en sådan tilknytning ved ferieophold, der fordeler sig over kortere tid end en 10-årig periode, uanset hvilke øvrige tilknytningsmomenter der måtte kunne peges på.

Hvis en ansøger tidligere har boet fast i Danmark i en periode af mindst seks måneders varighed, vil dette ligeledes indgå i vurderingen.

Familiemæssig tilknytning til Danmark 

I den samlede tilknytningsvurdering indgår det ligeledes, om ansøgeren har særlig familiemæssig tilknytning til Danmark. Det kan f.eks. dreje sig om ansøgere, som har forældre eller bedsteforældre her i landet, som de pågældende har hyppig kontakt til. Det kan ligeledes dreje sig om ansøgere, hvis ægtefælle har bopæl eller anden særlig tilknytning til Danmark i erhvervelseslovens forstand.

Sproglig eller kulturel tilknytning til Danmark

Det indgår bl.a. også i den samlede tilknytningsvurdering, om ansøgeren har særlig sproglig eller kulturel tilknytning til Danmark. Det kan foruden kendskab til det danske sprog f.eks. være tilfældet, hvis ansøgeren har særligt kendskab til dansk historie, kulturliv og samfund og f.eks. holder sig orienteret via danske medier, er tilknyttet eller deltager i danske foreninger eller kulturinstitutioner i udlandet eller lignende.

Tilknytning til den konkrete ejendom

Foreligger der helt særlig tilknytning til den konkrete ejendom, der søges tilladelse til at erhverve, vil tilknytningskravet til Danmark kunne lempes. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis ansøgeren har afholdt en stor del af sine ferieophold på den pågældende ejendom, eller hvis ejendommen er eller har været i ansøgerens families eje.

Ansøgning

Ved ansøgning om tilladelse til erhvervelse af sekundærbolig kan Justitsministeriets
ansøgningsskema anvendes. Oplysninger om tidligere ferieophold og anden tilknytning til Danmark mv. skal i relevant omfang kunne dokumenteres, f.eks. ved angivelse af navn og kontaktoplysninger på en dansk referenceperson, der kan bekræfte de afgivne oplysninger, eller ved fremlæggelse af dokumentation, der kan understøtte de afgivne oplysninger, f.eks. kopi af rejsedokumenter eller lignende.

Når Justitsministeriet har modtaget alle nødvendige oplysninger til brug for behandling af en ansøgning om tilladelse til erhvervelse af sekundærbolig, må der sædvanligvis forventes en sagsbehandlingstid på ca. 8-10 uger.

Afhændelsespålæg

Hvis forudsætningerne for en tilladelse til erhvervelse af fast ejendom bortfalder, eller hvis en ejendom erhverves, uden den fornødne tilladelse er indhentet, meddeler Justitsministeriet efter erhvervelseslovens § 8 ejeren pålæg om at afhænde ejendommen inden en af ministeriet fastsat frist på mindst 6 måneder og højst 1 år. Fristen kan ikke forlænges ud over 1 år.

Overtrædelse af et pålæg om at afhænde en ejendom straffes med bøde, jf. erhvervelseslovens § 10, stk. 2.