Erhvervelse af helårsbolig

*** OBS *** OBS *** OBS ***
Civilstyrelsen overtager med virkning fra den 9. juli 2018 kompetencen til bl.a. at træffe afgørelse i konkrete ansøgningssager efter erhvervelsesloven. Det betyder, at fra og med den 9. juli 2018 skal ansøgninger om tilladelse til at erhverve fast ejendom fra personer, der ikke har fast bopæl i Danmark, og henvendelser herom rettes til Civilstyrelsen.

*** OBS *** OBS *** OBS ***

 

Ved erhvervelse af helårsbolig i Danmark er det afgørende for, hvilke regler der finder anvendelse, hvor køberen er statsborger.

Statsborgere i EU- eller EØS-lande

Statsborgere i et land, der er medlem af Den Europæiske Union eller statsborgere i et land, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, kan erhverve helårsbolig i Danmark uden Justitsministeriets tilladelse, hvis betingelserne i erhvervelsesbekendtgørelsen er opfyldt.

Efter erhvervelsesbekendtgørelsen § 3 er det et krav, at ejendommen skal tjene som fornøden helårsbolig for erhververen, eller at erhvervelsen er en forudsætning for at udøve selvstændig virksomhed eller levere tjenesteydelser.

Hvis køberen efter erhvervelsesbekendtgørelsens regler kan erhverve helårsbolig uden Justitsministeriets tilladelse, skal køberen afgive en erklæring til Tinglysningsretten om, at den pågældende er omfattet af enten bekendtgørelsens § 1 eller § 2, og at formålet med erhvervelsen er som beskrevet i § 3. Sagen skal således ikke forelægges Justitsministeriet.

Statsborgere i andre lande

Er køberen ikke omfattet af erhvervelsesbekendtgørelsens regler, skal køberen have Justitsministeriets tilladelse efter erhvervelseslovens § 1, stk. 1, hvis køberen ikke har bopæl i Danmark, og ikke tidligere har haft det i et tidsrum af 5 år.

Justitsministeriet skal til brug for behandling af en ansøgning om tilladelse til erhvervelse af helårsbolig i Danmark bruge følgende:

  • Kopi af købsaftalen eller salgsopstilling og oplysning om forventet overtagelsesdato,
  • kopi af ansøgerens opholdstilladelse, og
  • erklæring om, at ejendommen skal anvendes som ansøgerens helårsbolig.

Når Justitsministeriet har modtaget alle nødvendige oplysninger til brug for behandling af en ansøgning om tilladelse til erhvervelse af helårsbolig, må der sædvanligvis forventes en sagsbehandlingstid på ca. fire uger.

Efter Justitsministeriets praksis meddeles en tilladelse til erhvervelse af helårsbolig på betingelse af, at ansøgeren har lovligt ophold i Danmark og anvender boligen som sin helårsbolig.

 

Afhændelsespålæg

Hvis forudsætningerne for en tilladelse til erhvervelse af fast ejendom bortfalder, eller hvis en ejendom erhverves, uden den fornødne tilladelse er indhentet, meddeler Justitsministeriet efter erhvervelseslovens § 8 ejeren pålæg om at afhænde ejendommen inden en af ministeriet fastsat frist på mindst 6 måneder og højst 1 år. Fristen kan ikke forlænges ud over 1 år.

Overtrædelse af et pålæg om at afhænde en ejendom straffes med bøde, jf. erhvervelseslovens § 10, stk. 2.